جزئیات مطلب (کار، تبلیغات، خرید، فروش، خدمات و ...)

برای مطلب مورد نظر تصویری ثبت نشده فقط می توانید اطلاعات آن را مشاهده کنید

  • ثبت کننده: محسن صفرزائی

  • عنوان: رهبری اجرایی

  • طبقه بندی: موفقیت

متن

 رهبری اجرایی

تمام رهبران، ویژگی‌ها یا تجربیات طبیعی یکسانی ندارند. آن ها در یک مجموعه فرضی رخدادها، تأثیر یکسانی نیز نخواهند داشت.

رهبران خوب باید درمورد احساسات و افکار کسانی که رهبری می‌شوند حساس باشد. رهبران خوب باید دارای اراده و استقامت بوده و به راحتی دلسرد نشوند. رهبران خوب عادل و حامی هستند.

رهبران باید طبیعت انسان و نیازهای اعضای سازمان را درک کنند. برای این که سازمان موفق شود، رهبران و سایر افراد باید قادر به برقراری ارتباطات باشند.

انگیزش شامل تعیین نیازها و کمک به ارضای آن‌ها می باشد این کار باید به طریقی انجام شود که منجر به تحریک تلاش آگاهانه شود. سازمان‌ها باید به اشخاص کمک کنند تا احساس امنیت شغلی داشته باشند احساس کنند بودنشان، بخشی حیاتی از گروه تولید را تکمیل می‌کند.

در رابطه با اولویت، نیازهای انسان شامل بقا، امنیت، تعلق و عزت‌نفس می‌باشند. هنگامی که این نیازها ارضا شوند افراد، فوریت تحقق پتانسیل‌های خود را احساس می‌کنند. خودشناسی، خودآموزی، و تحقق استعدادها و پتانسیل ها، نیروهای انگیزشی هستند که باید ارضا شوند.

کاهش تنش، تمایلی که باید تنظیم و به حالتی از تعادل بازگردانده شود اصطلاحاً به این کار هموستازیس گفته می‌شود.

بازگشت به صفحه اصلی

زابل ایران
تلفن: 09033101304
ایمیل: mohsnsfrz@yahoo.com

چند اصل مدیریت کسب و کار
o- از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید
o- با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید
o- نحوه سازماندهی امور،باید بگونه ای باشد که انعطاف پذیری، چابکی و پتانسیل نوآوری در سازمان تقویت شود
o- نمیدانم را به هنوز نمی دانم تغییر دهید
o- یک مشتری خشنود، رضایتش را به 3 نفر می‌گوید اما یک مشتری ناخشنود 20 نفر را باخبر می‌کند
o- مهم است که برای هر روز یا هر هفته اهدافی تعیین کنید